Flaneerstokken, voor de mooiste wandelstokken Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenFlaneerstokken is onderdeel van Comfort Totaal BV, gevestigd te Harderwijk.
ARTIKEL 1. Algemeen
1.1 Comfort Totaal BV is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend
aangeduid worden met “wij/ons”.
1.2 Onder “u” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen
richten, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts
degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan.
1.3 Onder “producten” wordt verstaan alle producten die met toepassing van deze
voorwaarden aan u worden geleverd, alsmede alle diensten w.o. advisering die
wij voor u verrichten.
ARTIKEL 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Comfort Totaal BV zijn deze
Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze
Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via: www.Comfort Totaal BV.nl
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt
in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Comfort Totaal BV worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde tussenpersonen en andere
derden.
ARTIKEL 3. Aanbiedingen /Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Comfort Totaal BV zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten, in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze
termijn vervallen is. Comfort Totaal BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen
te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Comfort Totaal BV. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden
aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na
ontvangst van de bestelling.
3.3 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, modellen, maten
e.d. die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst door ons worden getoond
of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model
ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet bindend.
ARTIKEL 4. Prijzen / Betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,
inclusief BTW en exclusief administratie en verzendkosten, eventuele belastingen
of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Betaling kan geschieden per eenmalige machtiging of overboeking na
ontvangst van de factuur. Bij uw bestelling ontvangt u een eenmalige machtiging
van Comfort Totaal BV, na controle van gegevens en het bedrag kunt u deze ondertekend terugzenden
naar Comfort Totaal BV. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling
de datum van creditering op de bankrekening van Comfort Totaal BV.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling
had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente
van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande
bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Comfort Totaal BV. bent u een bedrag
van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten
verschuldigd en indien Comfort Totaal BV. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u
tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van
het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Comfort Totaal BV om in
plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te
vorderen.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, zijn wij gerechtigd (de uitvoering
van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten
op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 U bent in alle gevallen, ook indien de kosten voortvloeiende uit de met ons gesloten
overeenkomst geheel of gedeeltelijk voldaan worden door een ziektezorgverzekeraar,
aansprakelijk voor volledige en tijdige voldoening van deze kosten.
4.7 De door u gedane betalingen strekken steeds voldoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het
langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt u dat de voldoening op een andere vordering
toeziet.
4.8 Wij houden ons het recht voor een gedeelte van de koopsom bij vooruitbetaling
te verlangen. Er zal geen vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs
worden verlangd.
4.9 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode
tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling
te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na
mededeling van de prijsverhoging door Comfort Totaal BV
ARTIKEL 5. Levering
5.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het
recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd
de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat
noodzakelijk is.
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop
de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.3 Kleine afwijkingen van monsters of modellen, zoals genoemd in sub. 3.3., zijn
toelaatbaar en wij hebben het recht de producten met deze afwijkingen, mits van
normale hoedanigheid en kwaliteit, aan u te leveren, welke levering door u wordt
geaccepteerd.
5.4 Het risico van het product, gaat op u over op het moment van aflevering, ook al
is de eigendom van het product door ons nog niet overgedragen.
5.5 Uw verzuim maakt een einde aan ons verzuim indien wij in verzuim zouden zijn.
5.6 Leveringstermijn wordt gerekend vanaf het moment van acceptatie door Comfort Totaal BV
ARTIKEL 6 Reclamaties
6.1 U bent gehouden de producten, zodra deze door u zijn ontvangen, te keuren en
vast te stellen of de producten in orde zijn en indien de producten door ons zijn vervaardigd,
deze in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd.
6.2 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde producten,
als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen tien werkdagen na ontvangst
van de producten schriftelijk bij ons zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave
van de gebreken waarop de reclamatie betrekking heeft.
6.3 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde
termijn te ontdekken, dient u, binnen tien werkdagen nadat u het gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te reclameren.
6.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en/of verschillen in
kwaliteit, aantal, maat, model of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties
opleveren.
6.5 Reclamaties met betrekking tot een bepaald product laten uw verplichtingen
met betrekking tot andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.
6.6 In geval u gegevens verstrekt op basis waarvan wij het product produceren en/of
afleveren en/of aanmeten, staat u in voor de juistheid van de gegevens. Wij zijn nimmer
gehouden wijzigingen en/of aanvullingen en/of verbeteringen aan het product
aan te brengen noch zijn wij aansprakelijk voor schade ingeval het product afwijkingen
en/of gebreken bevat tengevolge van door u opgegeven onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
6.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
(mits onbeschadigd en als nieuw en binnen de termijn van 10 werkdagen).
6.8 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft
u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het
product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en
administratieve kosten voor uw rekening komen.
6.9 Uitzonderingen op het de in sub 7.3 genoemde zichttermijn van tien(10)
werkdagen zijn : sanitaire producten, producten die direct op het lichaam gedragen
worden, en maatwerk (zoals designkrukken en blingbling krukken).
6.10 Goederen aan ons geretourneerd komen alleen in aanmerking voor restitutie
wanneer zij onbeschadigd en in originele verpakking bij ons aangeboden worden.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u
op grond van enige overeenkomst aan ons verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de afl evering op
u over.
ARTIKEL 8. Garantie
8.1 Wij garanderen gedurende een periode van drie maanden na aflevering van
het product dat de fabricage en de kwaliteit van het geleverde product bij normaal
gebruik deugdelijk is.
8.2 Garantie als genoemd in sub.11.1. geldt niet indien de gebreken het gevolg
zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onder onoordeelkundige
behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door ons gegeven voorschriften,
onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften
en normale onderhoudszorg of wanneer het produkt is gerepareerd of gewijzigd
zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming. Beschadigingen aan lak,
slijtage aan rubberen doppen en accu's vallen niet onder de garantie.
8.3 Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub. 8.1. strekken
niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product
of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen,
redelijke termijn.
8.4 Transport- en verzendkosten van de producten in verband met het doorzenden
komen slechts voor rekening van ons indien het transport in onze opdracht
plaatsvindt.
8.5 In afwijking van sub 8.3 zullen sanitaire voorzieningen en/of producten die
naar maat vervaardigd zijn of die direct op de huid worden gedragen nimmer door
ons worden vervangen.
8.6 De in sub. 8.5 genoemde voorzieningen en/of producten worden indien deze
door u worden geretourneerd, niet door ons in ontvangst genomen.
8.7 U bent verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar
aanleiding van uw beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te
wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie
vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn.
De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor uw rekening indien het door u
gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep terecht blijkt,
zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.
ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid
9.1 Voor onze aansprakelijkheid gelden de Wettelijke bepalingen en is de aansprakelijkheid
alsmede de omvang en de hoogte van de aansprakelijkheid daartoe beperkt.
9.2 Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet ons recht
alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer
enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat wij deze Voorwaarden soepel
toepassen.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift,
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare
bepaling.
9.4 Wij zijn bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken
van derden.
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling
op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden
zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze
rekening komt.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen,
aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COMFORT TOTAAL BV, GEVESTIGD TE HARDERWIJK.
LET OP

Slijtage aan de rubberen doppen vallen niet onder de garantie, net als krassen of

andere beschadigingen aan lak.